Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla valtavan ahdistava ja epätietoinen kokemus. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää tietää rikoksen uhrin oikeudet ja se, miten saada apua ja tukea. Tämä artikkeli selvittää, mitä oikeuksia sinulla on rikoksen uhrina ja erityisesti sen, miten asianajaja voi auttaa sinua rikosprosessin eri vaiheissa.

Rikoksen uhrilla on oikeus saada tietoa rikosprosessista, heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan osallistua prosessin eri vaiheisiin. Tieto on tärkeää, koska se auttaa tekemään informoituja päätöksiä ja osallistumaan aktiivisesti oman oikeusaseman parantamiseen. Oikeus tietoon varmistaa, että uhri ei ole tietämätön oikeuksistaan ja voi saada oikeudenmukaista kohtelua oikeusprosessin aikana.

 

 

 

Rikosilmoituksen tekeminen

Rikoksen tapahduttua asian selvittäminen aloitetaan poliisille tehtävällä rikosilmoituksella. Voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti poliisin nettisivujen kautta tai käymällä poliisilaitoksella. Mikäli kyse on rikoksesta, jossa poliisi tulee tapahtumapaikalle, voi poliisi kirjata rikosilmoituksen paikan päällä saamiensa tietojen perusteella. Sinulla on oikeus halutessasi saada neuvoja ja tukea asianajajalta rikosilmoituksen tekemisessä. Tarvittaessa neuvomme tai lähdemme mukaasi tekemään rikosilmoitusta. Rikosilmoituksen tekemiseen voi ottaa myös mukaan tukihenkilön.

 

 

 

Esitutkinta – rikoksen uhrin osuus

Poliisi aloittaa asiassa esitutkinnan rikosilmoituksen perusteella. Esitutkinnassa kerätään tietoja tapahtuneesta rikoksesta. Rikoksen uhri kutsutaan asian selvittämistä varten kuultavaksi. Kuulusteluun meneminen voi tuntua jännittävältä ja ahdistavalta. Uhrina sinulla on oikeus käyttää asianajajaa apunasi kuulusteluissa ja niihin valmistautumisessa. Jännittävää tilannetta voi helpottaa se, että kuulustelutilanteen käy etukäteen läpi asianajajan kanssa. Asianajaja toimii kuulusteluissa tukena, varmistaa, että kaikki oleellinen tieto tulee poliisin tietoon ja huolehtii, että oikeutesi toteutuvat.

Kuulusteluissa sinulta kysytään muun muassa, vaaditko asiassa rangaistusta ja / tai vahingonkorvauksia sekä suostumustasi kirjalliseen menettelyyn ja sovitteluun. Nämä on hyvä käydä asianajajan kanssa läpi ennen kuulusteluihin menoa, jotta tiedät mitä nämä tarkoittavat ja mitkä rikoksen uhrin oikeudet tältä osin ovat. Esimerkiksi jos rangaistusvaatimusta ei esitetä esitutkintavaiheessa, sitä ei yleensä voi enää myöhemmässä vaiheessa tehdä. Toisaalta, jos rangaistuksen saamista tärkeämpää on vahingonkorvauksen saaminen, saattaa olla helpompaa ja nopeampaa suostua sovitteluun.

Esitutkinnassa rikoksen uhrilla on oikeus kertoa oma käsityksensä tapahtumista, nimetä kuultavia henkilöitä tai toimittaa poliisille kirjallista selvitystä asiasta, käyttää avustajaa ja/tai tukihenkilöä. 

Esitutkinnan valmistuttua uhrilla on oikeus antaa asiassa loppulausunto ennen asian siirtymistä syyttäjälle syyteharkintaan. Loppulausuntoa ei ole aina tarpeen laatia, mutta asiaa on hyvä arvioida yhdessä asianajajan kanssa.

Poliisi toimittaa esitutkinnassa laaditun esitutkintapöytäkirjan syyttäjälle syyteharkinnan tekemistä varten. Rikoksen uhrilla on oikeus saada tietoon, kuka syyttäjä asiaa käsittelee ja olla yhteydessä syyttäjään esimerkiksi asian etenemistä koskevien tietojen saamiseksi.

Rikoksen uhrin oikeudet syytevaiheessa

Syyttäjä päättää nostaako rikoksesta syytteen vai ei. Jos rikoksesta nostetaan syyte, asia etenee tuomioistuimeen. Uhri on tietyin edellytyksin oikeutettu nostamaan asiassa itse syytteen, jos syyttäjä on päättänyt olla nostamatta syytettä. Tästä oikeudesta huolimatta, syytteen nostaminen itse ei lähes koskaan ole kannattavaa.

Rikosasia tulee vireille käräjäoikeuteen syyttäjän haastehakemuksella. Käräjäoikeus lähettää rikoksen uhrille haastehakemuksen tiedoksi ja pyynnön toimittaa kirjalliset vaatimukset. Toimistomme asianajajat auttavat sinua arvioimaan mitä vaatimuksia asiassa voidaan esittää, mihin korvauksiin sinulla on oikeus ja mitä todistelua vaatimustesi toteennäyttäminen edellyttää.

Tuomioistuinkäsittelyssä rikoksen uhrilla on oikeus esittää vaatimuksia, käyttää avustajaa ja tukihenkilöä sekä tulla kuulluksi. Uhrina voit olla oikeutettu korvauksiin esimerkiksi vammoista aiheutuneesta haitasta, sairaalakuluista, menetetyistä tuloista tai muista taloudellisista vahingoista ja henkisestä vahingosta eli kärsimyksestä. Uhrin kuuleminen tuomioistuimessa voidaan toteuttaa tietyin edellytyksin niin, ettei sinun tarvitse kohdata rikoksen tekijää oikeussalissa. Autamme ja turvaamme oikeuksiesi toteutumisen näiltäkin osin.

 

Asianajajan rooli rikoksen uhriksi joutuneelle

Asianajajasta voi olla korvaamatonta apua. Hän toimii uhrien puolesta ja auttaa heitä ymmärtämään omia oikeuksiaan ja oikeusprosessia. Asianajaja voi alkaa uhrin oikeusavustajaksi ja tukea häntä mm. seuraavilla tavoilla:

Oikeudellinen neuvonta: Asianajaja selittää uhreille heidän oikeutensa ja auttaa heitä ymmärtämään oikeusprosessin vaikeaselkoisuudet.

Oikeudenkäyntiin valmistautuminen ja siinä avustaminen: Asianajaja voi valmistella sinua oikeudenkäyntejä varten, auttaen esittämään vahvat vaatimukset ja edustamalla sinua tuomioistuimessa.

Korvausten hakeminen: Asianajaja auttaa uhria korvausten hakemisessa. Korvauksia voi saada esimerkiksi vammoista aiheutuneesta haitasta, sairaalakuluista, menetetyistä tuloista ja henkisestä vahingosta eli kärsimyksestä. Korvausten hakeminen voi olla monimutkaista, mutta asianajaja auttaa selventämään prosessia. Asianajaja auttaa myös hakemaan korvausta oikein perustein, ettei korvausvaatimusta hylätä vain lain kiemuroiden vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rikoksen uhriksi joutuminen on raskas taakka, mutta omien oikeuksiensa tunteminen ja asianajajan apu voivat merkittävästi helpottaa tilannetta. Asianajaja on luotettava tuki, joka auttaa siinä, että rikoksen uhrin oikeudet toteutuvat ja oikeat korvaukset tulevat saaduksi.

Meillä on 20 vuoden kokemus rikosasioiden hoitamisesta. Tarjoamme sinulle oikeudellista apua alusta loppuun saakka.

Voit laittaa meille viestiä sähköpostilla niina@miinalakaisanlahti.fi / satu@miinalakaisanlahti.fi , yhteydenottolomakkeella tai soittamalla 0400 914 316 (Niina) / 0400 487 665 (Satu)